Geologie (BF01) - souhrn

22.09.2011 16:01

Podmínky zápočtu: Seminární práce - vypracované odpovědi na otázky ze skript Geologie pro stavební inženýry, str.42, 79 a 85.
Seminární práci lze odeslat emailem na adresu erbenova.a@fce.vutbr.cz nebo odevzdat osobně, nejpozději v den konání zkoušky.
Tematické okruhy ke zkoušce:
Význam geologie pro stavební inženýry
Definice a základní pojmy
VŠEOBECNÉ POZNATKY O ZEMI
SUBDUKČNÍ A RIFTOVÉ ZÓNY
ROZDĚLENÍ HORNIN
HORNINY MAGMATICKÉ
HORNINY SEDIMENTÁRNÍ
HORNINY METAMORFOVANÉ
VULKANIZMUS
ZEMĚTŘESENÍ
GEODYNAMICKÉ PROCESY
PODZEMNÍ VODA
INŽENÝRSKO GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

Zdroj: Skripta Geologie pro stavební inženýry naleznete v elektronické podobě cestou: https://geotech.fce.vutbr.cz/: Studium >>> Geologie >>> Učební texty a doporučená literatura >>> Geologie pro stavební inženýry (PDF).