Kontrolní otázky k zápočtu

21.09.2011 10:35

Kontrolní otázky k zápočtu:

 

(Skripta Geologie - Učební texty pro studenty kombinovaného a denního studia

Prof.RNDr. Milena Šamalíková, CSc., RNDr. Jiří Locker, RNDr. Pavel Pospíšil)

 

01. Jaké jsou fáze vzniku sedimentů ?

02. Jak se dělí klastické sedimenty podle zrnitosti ?

03. Čím se liší zeminy od skalních hornin ?

04. Jaká je typická textura u většiny sedimentů ?

05. Ve kterém typu sedimentačního prostředí vznikají nejčastěji sedimenty ?

06. Jaké znáte typy pojiva podle vyplnění prostoru a minerální povahy ?

07. Jak vznikají sprašoidní sedimenty a které typy k nim řadíme ?

08. Co je to kolaps spraše ?

09. K čemu se využívají ve stavebnictví karbonátové horniny ?

10. Jaký je rozdíl mezi sutí, štěrkem, slepencem a brekcií ?

11.Jaký je rozdíl mezi jílem a slínem ?

12. Které jílové horniny jsou objemově nestálé a proč ?

 

01. Jaký je rozdíl mezi zlomem a puklinou ?

02. Jakým způsobem se graficky znázorňují diskontinuity horninových masívů ?

03. Jakým způsobem ovlivňují zlomy zakládání staveb ?

04. Co je to zvětrávání a denudace ?

05. U kterých hornin dochází k sufózi ?

06. Co je to eroze ?

07. Jak vznikají říční terasy ?

08. Které faktory způsobují vznik svahových pohybů ?

09. Jaké znáte typy svahových pohybů ?

10. Které jsou geologické struktury příznivé pro vznik svahových pohybů ?

 

01. Jak se dělí podzemní voda podle původu ?

02. Jaká může být hladina podzemní vody ?

03. Co je to zvodeň ?

04. Co je to kolektor a izolatér ?

05. Jaká může být propustnost horninového prostředí ?

06. Jakou propustnost má krystalinikum ?

07. Co je to kapilární třáseň ?

08. Co je to voda artéská ?

09. Jak hluboko může být hladina podzemní vody v kulmu ?

10. Která regionální oblast je zdrojem nejkvalitnější pitné vody ?

11. Charakterizujte hydrogeologické podmínky ve flyši.

12. Co způsobuje agresivitu podzemní vody a její typy ?

13. Jak se mezinárodně označují stupně agresivity podzemní vody ?

14. Jaký je rozdíl mezi naraženou a ustálenou hladinou podzemní vody ?