Okruhy otázek k zápočtovému testu

20.09.2011 11:21

 

OKRUHY OTÁZEK PRO ZÁPOČTOVÝ TEST:

Při zápočtovém testu bude z okruhu A, C, D, E, F,G a H zadáno k vypracování po jedné otázce a z okruhu B

dvě otázky

A. ČASOVÉ ZAŘAZENÍ NEJVĚTŠÍHO ROZVOJE ARCH. SLOHU (V ČESKÝCH ZEMÍCH):

(odpovědi 1-5 s přesností na půlstoletí, odpovědi 6-10 na desetiletí)

1. Románská architektura

2. Gotická architektura

3. Renesance

4. Baroko

5. Neoklasicismus a empír

6. Česká neorenesance

7. Historismus

8. Secese

9. Kubismus

10. Socialistický realismus

B. TERMINOLOGIE (NAKRESLETE, VYSVĚTLETE CO JE A UVEĎTE OBDOBÍ, PRO KTERÉ JE CHARAKTERISTICKÁ):

1. Aedicula

2. Apadana

3. Apsida

4. Ambit

5. Archivolta

6. Chór

7. Empora

8. Fronton

9. Karyatida

10. Rajský dvůr

11. Lisena

12. Pilastr

13. Risalit

14. Rustika

15. Sgrafito

16. Salla terrena

17. Piano nobile

18. Postament

19. Portikus

20. Transept

21. Cimbuří

22. Polosloup

23. Pandantiv

24. Lunetová římsa

25. Obloučkový vlys

26. Rozeta

27. Kružba

28. Ústupkový portál

29. Kyklopské zdivo

30. Zikkurat

C. NAKRESLETE A POPIŠTE:

1. Románskou baziliku ve vázaném systému (půdorys + příčný řez)

2. Románský tribunový kostelík (půdorys + příčný řez + axonometrie)

3. Románskou rotundu (půdorys + příčný řez nebo axonometrie)

4. Gotický chrám katedrálního typu (půdorys + příčný řez)

5. Gotický chrám síňového typu (půdorys + příčný řez)

6. Schéma středověkého kláštera – půdorys

7. Schémata půdorysných typů renesančních zámeckých staveb

8. Schémata půdorysných typů barokních zámeckých staveb

9. Vysoký řád, patrový řád

10. Kolonáda, arkáda

D. NAKRESLETE PŮDORYS, ŘEZ A AXONOMETRII KLENBY A UVEĎTE OBDOBÍ VE KTERÉM SE UŽÍVALA:

1. Valená

2. Křížová přímá

3. Necková

4. Valená s lunetami

5. Kupole na pandantivech

6. Hvězdová

7. Síťová

8. Obkročná

9. Sklípková – diamantová

10. Koncha

E. VYJMENUJTE ALESPOŇ TŘI STAVBY (NÁZVY, AUTORY A LOKALITY):

1. Starověké egyptské chrámy (jen lokality)

2. Římské amfiteátry (jen lokality) 2

3. Raně křesťanské baziliky (jen názvy a lokality)

4. Byzantské kostely (jen názvy a lokality)

5. Gotické katedrály (stavební typ) ve Francii (jen názvy a lokality)

6. Renesanční vily v Itálii

7. Barokní zámecké stavby v Německu nebo Rakousku (jen autory a lokality)

8. Barokní kostely v Itálii

9. Barokní nebo rokokové kostely v Německu nebo Rakousku

10. Stavby z období klasicismu a empíru v Rusku

11. Krajinářské parky v Evrop_ (jen lokality)

12. Divadla z 19. století v Evrop_ (jen autory a lokality)

13. Neogotické nebo podstatně regotizované kostely v Německu nebo Rakousku

14. Funkcionalistické vily v Evropě

15. Mrakodrapy v New Yorku (jen názvy a autory)

16. Muzea z let 1980-2010 ve světě

F. VYJMENUJTE ALESPOŇ TŘI STAVBY V ČESKÝCH ZEMÍCH (NÁZVY, AUTORY A LOKALITY):

1. Gotické síňové chrámy

2. Středověké hrady (jen lokality)

3. Renesanční zámky (jen autory a lokality)

4. Barokní zámecké stavby (jen autory a lokality)

5. Barokní kostely

6. Stavby z období klasicismu a empíru

7. Krajinářské parky (jen lokality)

8. Neogotické hrady nebo zámky (jen autory přestavby a lokality)

9. Neogotické nebo podstatně regotizované kostely

10. Funkcionalistické vily

G. ANTIKA – NAKRESLETE A UVEĎTE NÁZVOSLOVÍ:

1. Dórský řád

2. Iónský řád

3. Korintský řád

4. Schéma chrámového průčelí v dórském řádu

5. Superpozice řádů

6. Spojení architektury obloukové s architrávovou

7. 3 typy chrámů podle počtu sloupů v průčelí a podle způsobu řazení sloupů

H. UVEĎTE, V JAKÉM STYLU, V KTERÉ ZEMI A DOBĚ TITO ARCHITEKTI PŘEVÁŽNĚ TVOŘILI:

Petr Parléř, Benedikt Ried, Michelangelo, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Christopher Wren, Jan Blažej Santini-Aichl, Karl

Friedrich Schinkel, Leo von Klenze, Gottfried Semper, Louis Sullivan, Jan Kotěra, Pavel Janák, Bohuslav Fuchs, Le Corbusier,

Frank Lloyd Wright, Daniel Libeskind, Frank Gehry

 

 

Ing. arch. Ladislava Foretníková

V Brně dne 29. srpna 2011