Okruhy otázek ke zkoušce

21.09.2011 09:58

OKRUHY OTÁZEK Z PŘEDMĚTU

 

MECHANIKA ZEMIN

 

pro 2. ročník

 

 

 

 1. Zemina jako trojfázové prostředí
 2. Vznik zemin (zvětrávání, transport, sedimentace)
 3. Obsah pevné fáze
 4. Velikost částic pevné fáze
 5. Mineralogické složení
  1. Jílovité minerály
  2. Metody identifikace jílových minerálů
 6. Voda v zemině
  1. Obsah vody v zemině
  2. Druhy vod v zeminách
 7. Klasifikace a pojmenování zemin
  1. Klasifikace zemin podle ČSN 73 1001
  2. Princip tvorby názvů a symbolů zemin
  3. Evropská norma EN ISO 14688-1
 8. Geotechnický průzkum
  1. Odběr vzorků
 9. Vlastnosti zemin – laboratorní zkoušky
  1. Vlhkost
  2. Hustota pevných částic, objemová hmotnost
  3. Charakteristiky vzájemného poměru fází v zemině (n, e, Sr tekuté písky)
  4. Konzistence zemin
  5. Zrnitost
 10. Pevnost zemin
  1. Mohr-Coulombova teorie porušení
  2. Totální a efektivní parametry pevnosti
  3. Přístroje na určení smykové pevnosti (triaxiální, prostý tlakový, smykový krabicový)
  4. Smyková pevnost nesoudržných zemin
  5. Smyková pevnost soudržných zemin
  6. Tlak v pórech zeminy a jeho stanovení (Bishop, Skempton)
 11. Stlačitelnost zemin (stanovení Eoed, Edef, cv)
 12. Propustnost zemin
 13. Proctorova zkouška zhutnění

 

 1. Konsolidace zemin
  1. Terzaghiho filtrační konsolidace
  2. Časový průběh sedání (určení stupně konsolidace)
  3. Praktické aplikace
 2. Napětí v zemině
  1. Princip efektivních napětí
  2. Geostatické napětí svislé a vodorovné
  3. Napětí v půdě od zatížení
 3. Mezní stavy
  1. Geotechnické kategorie
  2. Hloubka založení
  3. Kontaktní napětí
  4. Excentrické zatížení
 4. Únosnost základové půdy – stabilita plošných základů
  1. I. MS – mezní stav únosnosti
  2. Principy řešení
  3. Mezní zatížení – mezní únosnost
  4. Výpočtová únosnost Rd
  5. Tabulková výpočtová únosnost Rdt
  6. Posouzení na I. MS
 5. Sedání základové půdy
  1. II. MS – mezní stav přetvoření
  2. Výpočet sedání pro stejnorodou (homogenní) zeminu – deformační zóna
  3. Výpočet sedání s uvažováním strukturní pevnosti (strukturní pevnost, výpočtový model sednutí)
  4. Posouzení na II. MS
 6. Stabilita svahů
  1. Zásady řešení stability svahů
  2. Metody řešení stability svahů
  3. Metody mezní rovnováhy
  4. Stabilita svahu v nesoudržné zemině
  5. Stabilita svahů v soudržné zemině – Petersonova metoda, Bishopova metoda
  6. Stanovení nebezpečné (kritické) smykové plochy
  7. Volba smykových parametrů pro řešení stability svahů – krátkodobá a dlouhodobá stabilita
  8. Vliv vody na stabilitu svahů
 7. Zemní tlaky
  1. Zemní tlak v klidu, aktivní a pasivní
  2. Rankinova teorie zemních tlaků
  3. Mohrovo zobrazení zemních tlaků nesoudržných zemin
 8. Zhutňování zemin – cíl

 

 

duben 2008

 

 

doc. Ing. Kamila Weiglová, CSc.