Požadavky ke zkoušce

20.09.2011 11:30

Písemná část zkoušky předmětu BA06 bude v trvání 90 minut a bude obsahovat 3 příklady

ze dvou okruhů (zpravidla dva příklady z 1. okruhu a jeden příklad z 2. okruhu, ale může se

stát i opak):

1. Funkce jedné proměnné

- Rozklad racionální funkce v parciální zlomky.

- Výpočet derivace funkce, tečna a normála grafu funkce.

- Taylorův polynom funkce.

- Průběh funkce – celý postup nebo jeho část.

2. Lineární algebra a vektorová algebra

- Gaussova eliminační metoda řešení systémů lineárních algebraických rovnic, užití

Frobeniovy věty.

- Užití determinantů při výpočtu reálných vlastních čísel a vlastních vektorů matice typu

(2,2), (3,3).

- Řešení jednoduchých maticových rovnic pomocí základních operací s maticemi a inverzí

matic.

- Užití skalárního, vektorového a smíšeného součinu vektorů pro:

- výpočet objemu rovnoběžnostěnu určeného třemi vektory,

- výpočet úhlu dvou vektorů, nalezení kolmého vektoru ke dvěma nenulovým

vektorům,

- výpočet obsahu, délek stran a úhlů trojúhelníku určeného třemi body