Harmonogram cvičení

21.09.2011 13:01

Zadání cvičení:

Úkol 1.

Zpracujte v tabulkách na FA4 v měřítku 1:50 zakreslování hygienických prostor bytu (WC a koupelny) a kuchyně i se stolováním v typologických rozměrech dle lit.[13] str.43-48. Zakreslujte vše jednou tloušťkou čáry.

Jednu tabulku věnujte zakreslení hygienického prostoru v bytě pro osoby s omezenou schopností  pohybu (pro invalidy), lit.[15] str.14-17, 51, nové rozměry doplnit dle lit. [14].

Popis bude proveden technickým písmem kolmým, velké abecedy dle lit.[16]

Celkem zakreslete 3 tabulky.

Úkol 2.

Pro zakreslování výkresů pozemních staveb je nutno ovládat zakreslování stavebních

výkresů viz  ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části,

ČSN 01 3114 (ISO 128-23) Technické výkresy-Pravidla zobrazování-              část 23: Čáry

 na výkresech ve stavebnictví., str.8-9.

Nastudujte :          

                   -Označování stavebních hmot v řezech – ČSN 01 3406 a ČSN 01 3420.

ČSN 01 3420:

                   -kreslení komínových a větracích průduchů, kreslení obkladů a zavěšených                  podhledů [kap.6.1.1, 6.1.6, 6.6.,6.7.,6.11.],

                   -kreslení prostupů, výklenků a drážek [kap.6.16.] ,

                   -kreslení oken [kap.6.14.,6.15., tabulka viz „BH02-pomůcka do cvičení“],

                   -kreslení  dveří a vrat [kap.6.15],

                   -kreslení zařizovacích předmětů [kap.8.].

Zpracujte v tabulkách na FA4:

-kreslení oken

-kreslení  dveří a vrat

Popis bude proveden technickým písmem kolmým typu B velké abecedy dle lit.[16]

Celkem zakreslete 3 tabulky.

Úkol 3.

Zakreslete půdorys, řez a všechny pohledy  v měřítku 1:100 na FA3(FA2), funkčního řešení bydlení. K vyřešení si zvolte (individuální zadání) jednoduchý byt v  bytovém domě nebo  rodinný domek.

Vyřešení dispozic viz lit.[12,13], konstrukce zděných systémů viz lit.[1] str. 78-87, grafické zpracování viz lit.[5].

Úkol 4.

Zakreslete půdorys, řez a jeden pohled v měřítku 1:100 na FA3(FA2) jednoduché administrativní budovy (individuální zadání) ve skeletovém systému. Minimální velikost objektu je 3 moduly na šířku a 2 moduly na výšku.

Vyřešení dispozic např. lit.[11] str. 159 - 169, konstrukce skeletů viz lit.[1] str. 173 - 182, grafické zpracování viz lit.[5]. Materiály konstrukce volte např. dle lit.[19].

 

OPRAVENÉ PRÁCE ODEVZDÁTE  K  ZÁPOČTU V  OBÁLCE S  PŘEDEPSANOU ÚPRAVOU!

Seznam literatury

 1. Hájek, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb - 10, Nosné konstrukce. Vydavatel ES ČVUT v Praze, 1998.
 2. Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy Zákon č. 50/1976 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a doplňků- úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.
 3. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
 4. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.
 5. ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části, Vydavatel Český normalizační institut, 2004.
 6. ČSN 73 0005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě, Vydavatel Český normalizační institut.
 7. ČSN 01 3114 (ISO 128-23) Technické výkresy-Pravidla zobrazování- část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví. Vydavatel Český normalizační institut, 2004.
 8. Matoušková, D. Pozemní stavitelství I. Vydavatel VUT Brno.
 9. Vlček, M.,Puchýř, B. a kol. Praktická příručka technických požadavků. Vydavatel Verlag Dashöfer Praha, 2000 a aktualizace 3x ročně.
 10. Čajková,L. Nauka o budovách 30/31;Občanské stavby 1( Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování). Vydavatel ČVUT v Praze, 2003.
 11. Zelenková, J. Občanské stavby. Stavby školské. Vydavatel ČVUT v Praze, 2003.
 12. Štípek, J., Paroubek, J., Přibyl, L. Stavby pro bydlení. Vydavatel ES ČVUT v Praze, 2001.
 13. ČSN 73 4301 Obytné budovy, Vydavatel Český normalizační institut, 2004.
 14. Vyhláška č.369/2001Sb., pro místní rozvoj. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
 15. Skopec, J Bezbariérové řešení staveb. Nakladatel ARCH Praha, 2002.
 16. ČSN 01 3115, EN ISO 3098-0 Technická dokumentace – Písmo – Část 0: Všeobecná ustanovení. Vydavatel Český normalizační institut, 1999. Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky. Vydavatel Český normalizační institut,2001.
 17. ČSN 73 4108:1994     Šatny, umývárny, záchody.
 18. ČSN 01 3130:1995    Kótování